Στοιχεία και αποκλεισμός ευθύνης

Στοιχεια και αποκλεισμοσ ευθυνησ

Εκδότης και υπεύθυνος για το περιεχόμενο:

ECO Capital ΕΠΕ

Τηλέφωνο: +43 (0) 316 931219-460 Φαξ: -700
στοσελίδα: http://www.mc-capital.eu
E-mail: office@mc-capital.eu
Φωτογραφίες: MC Capital GMBH
Νομικός εκπρόσωπος: MSTR LAW Reinhardt, Αθήνα

Αυτή η δημοσίευση παρουσιάζει τις παροχές της ECO Capital ΕΠΕ.

Η ανάγνωση αυτής της ιστοσελίδας δεν αντικαθιστά λοιπόν την ακριβή μελέτη των συμβατικών εγγράφων, τα οποία μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρία.
Για τον λόγο αυτό η εταιρία προτείνει να έρθετε σε επαφή με έναν ειδικό σε φορολογικά θέματα και σε μισθώσεις.
Η εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ορθότητα ή/και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αξιώσεις που προκύπτουν από λανθασμένες ή/και ελλιπείς πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας.
Αυτή η ιστοσελίδα δεν λαμβάνει υπόψη τις προσωπικές συνθήκες ή τις ατομικές ανάγκες των ενδιαφερομένων.
Όλα τα δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα βασίζονται στις αναλύσεις και έρευνες από πηγές που είναι δημόσια προσβάσιμες.
Ούτε ελέγχθηκαν ούτε αξιολογήθηκαν.
Αν και επιλέξαμε με μεγάλη προσοχή τις πληροφορίες δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο. Αποκλείεται οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης.

 

Περιεχόμενο της διαδικτυακής προσφοράς

Ο συγγραφέας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα ή ποιότητα των διατιθέμενων πληροφοριών. Αποκλείονται αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του συγγραφέα που αφορούν υλικές ή πνευματικές ζημιές, που προκλήθηκαν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών ή/και από τη χρήση λανθασμένων και ελλιπών πληροφοριών, εάν δεν υφίσταται αποδεδειγμένα σκόπιμη ή βαριά αμέλεια του συγγραφέα. Καμία προσφορά δεν είναι υποχρεωτική ή δεσμευτική. Ο συγγραφέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει, να διαγράψει ένα μέρος των σελίδων ή ολόκληρη την προσφορά ή να διακόψει κατά διαστήματα ή οριστικά την δημοσίευση χωρίς ξεχωριστή ανακοίνωση.

 

Παραπομπές και σύνδεσμοι

Σε άμεσες ή έμμεσες παραπομπές σε ξένες ιστοσελίδες („links“), για τις οποίες ο συγγραφέας δεν φέρει την ευθύνη, ισχύει η υποχρέωση ανάληψης ευθύνης μόνο (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του νόμου περί τηλεϋπηρεσίων) σε περίπτωση που ο συγγραφέας γνωρίζει το περιεχόμενο και του είναι τεχνολογικά δυνατό και στα όρια του εφικτού να εμποδίσει τη χρήση σε περίπτωση που τα περιεχόμενα είναι παράνομα. Για τον λόγο αυτό ο συγγραφέας δηλώνει ρητά, ότι τη στιγμή που πρόσθεσε το σύνδεσμο οι ανάλογες σελίδες δεν είχαν παράνομο περιεχόμενο. Ο συγγραφέας δεν έχει καμία επιρροή στην επίκαιρη ή μελλοντική διαμόρφωση και στα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων. Γι αυτό αποστασιοποιείται με τη δήλωση αυτή ρητά από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων σελίδων, που άλλαξαν μετά την πρόσθεση του συνδέσμου. Αυτή η διαπίστωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους και τις παραπομπές εντός της διαδικτυακής προσφοράς μας καθώς και για καταχωρήσεις ξένων στα βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων και mailing lists που δημιούργησε ο συγγραφέας. Για παράνομα, λανθασμένα ή ελλιπή περιεχόμενα και ιδιαίτερα για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση ή τη μη χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών, ευθύνεται μόνο ο υπεύθυνος της σελίδας, στην οποία παραπέμπουμε και όχι αυτός που μόνο παραπέμπει με συνδέσμους στην εκάστοτε δημοσίευση.

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαίωμα περί σήμανσης

Σε όλες τις δημοσιεύσεις ο συγγραφέας προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εικόνων, ηχητικών και οπτικοακουστικών αρχείων καθώς και κειμένων που προσθέτει, να χρησιμοποιεί εικόνες, ηχητικά και οπτικοακουστικά αρχεία καθώς και κείμενα που δημιούργησε ο ίδιος ή να ανατρέχει σε εικόνες, ηχητικά και οπτικοακουστικά αρχεία καθώς και κείμενα από το Shutterstock και χωρίς πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται εντός της διαδικτυακής προσφοράς και που προστατεύονται ενδεχομένως από τρίτους υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στους όρους του εκάστοτε ισχύοντος δικαίου περί σήμανσης και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των εκάστοτε καταχωρημένων ιδιοκτητών. Μόνο με την απλή αναφορά δεν συνάγεται ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από δικαιώματα τρίτων! Το Copyright για αντικείμενα που δημοσίευσε και που δημιούργησε ο ίδιος ο συγγραφέας παραμένει αποκλειστικά στον συγγραφέα των σελίδων. Η αναπαραγωγή ή η χρήση τέτοιων εικόνων, ηχητικών και οπτικοακουστικών αρχείων καθώς και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις χωρίς την ρητή άδεια του συγγραφέα απαγορεύονται.

 

Νομική ισχύς και αποκλεισμός ευθύνης

Αυτός ο αποκλεισμός ευθύνης θεωρείται μέρος της διαδικτυακής προσφοράς από την οποία έγινε η παραπομπή σε αυτήν την σελίδα. Σε περίπτωση που μέρη ή μεμονωμένες αναφορές αυτού του κειμένου δεν ανταποκρίνονται πια καθόλου ή πλήρως στο ισχύον δίκαιο, δεν θίγονται το υπόλοιπα μέρη του εγγράφου ως προς το περιεχόμενο και την ισχύ τους.